Touhou Hisouten Soku

|

Given the bonus characters as follows:
Successfully complete Story mode to unlock Kochiya Sanae
Suwako Moriya and Utsuho Reiuzi in Versus mode.
Suwako's Theme Song:
Suwako fight in Arcade mode to unlock "Suwako item" to
Chamber Music in VS. way.
How to Unlock
Suwako Moriya - Beat story mode using Kochiya Sanae.
Utsuho Reiuzi - Beat story mode using Kochiya Sanae.
CIRN's Story Mode:
Successfully completes the story of Sanae.
Mode Meiling History:
Successfully complete story mode as CIRN.